The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/14/2021 9:22 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (7,800 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 13 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 13 کاربر
 • تعداد دانلود: 69
دانلود زیرنویس فارسی The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم زیرنویس فارسی The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم با لینک مستقیم زیرنویس The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Gift (Atiye) - Third Season فصل سوم