Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 4:05 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (9,109 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 21
دانلود زیرنویس فارسی Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) دانلود زیرنویس Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) زیرنویس فارسی Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) دانلود زیرنویس فارسی Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) با لینک مستقیم زیرنویس Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jouran: The Princess of Snow and Blood (Joran: The Princess of Snow and Blood)