DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 12:40 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (21,983 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 5 کاربر
 • تعداد دانلود: 113
دانلود زیرنویس فارسی DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم زیرنویس فارسی DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس فارسی DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم با لینک مستقیم زیرنویس DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم دانلود زیرنویس فارسی فیلم DC's Legends of Tomorrow - Sixth Season فصل ششم