Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 12:52 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (20,455 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 55
دانلود زیرنویس فارسی Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) دانلود زیرنویس Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) زیرنویس فارسی Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) دانلود زیرنویس فارسی Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) با لینک مستقیم زیرنویس Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Bossam: Steal the Fate (Bssamunmyeongeul Humchida / 보쌈: 운명을 훔치다)